مرجع تخصصی برق و الکترونیک
Electronic And Power Community Reference

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 20 اسفند 1390
  • كنترل ولتاژ در خطوط توزیع

پایداری ولتاژ یعنی توانایی سیستم قدرت در نگهداری ولتاژ در نقاط مختلف شبكه در محدودة قابل قبول. به این موضوع شاید صنعتگران و محققان و بهره برداران شبكه قدرت به اندازة پایداری زاویه بار و فركانس توجه نكرده اند و نمی كنند، ولی در سال های اخیر، مخصوصاً بعد از چندین واقعه مهم، به ناپایداری ولتاژ بیشتر توجه می شود. هرچند كه ناپایداری ولتاژ و ناپایداری زاویة بار در یك سیستم قدرت به هیچ وجه از هم مستقل نیستند، همان طور كه در كل مطالعات دینامیكی سیستم های قدرت و در صنعت این دو هم مستقل از هم بررسی می شوند، وقتی یك سیستم قدرت پس از یك اغتشاش شدید به سمت ناپایداری برود، تمایز دقیق بین ناپایداری زاویه بار و ناپایداری ولتاژ ممكن نیست، زیرا در یك سیستم ناپایدار تمام متغیرها تحت تأثیر قرار گرفته و از نقطه تعادل خود فاصله می گیرند ولی بسته به اینكه كدام یك از دو متغیر اصلی، زاویة بار و و لتاژ، ابتدا از محدودة مجاز خود خارج شوند، می توان ناپایداری را به یكی از این دو نسبت داد. هرچند كه پدیده های ناپایداری زاویة بار و ولتاژ در هر قسمت از شبكه ممكن است رخ دهند ولی عموماً ناپایداری زاویه بار در بخش تولید و ناپایداری ولتاژ در بخش توزیع روی می دهد یعنی در تحلیل ناپایداری زاویة بار در یك شبكه چند شینه، كه با چندین واحد تولیدی تغذیه می شود و چند بار حقیقی و واكنشی نیز به شبكه متصل است، درنظر گرفته می شود ولی در تحلیل ناپایداری ولتاژ عموماً یك خط شعاعی را كه با شبكه تغذیه می شود و از طرف دیگر باری را تغذیه می كند درنظر می گیرند.ادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه کارشناسی، 
برچسب ها: روش های كنترل ولتاژ، كنترل ولتاژ با، كنترل ولتاژ، خطوط توزیع و کنترل آن، کنترل خطوط توزیع، جلوگیری از خطا ذر خطوط توزیع، دانلود مقاله رایگان، پروژه کارشناسی، دانلود مقاله برقی، پایان نامه،
ارسال توسط کامران فرازی
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 20 اسفند 1390
  • رله های حفاظتی

درتأسیسات الکتریکی مانند شبكه نقل انرژی ، مولدها وترانسفورماتورها و تجهیزات و اسباب و ادوات برقی در اثر نقصان عایق بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی ، دینامیکی و مکانیکی در مقابل فشارهای ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین در اثر ازدیاد بیش از حد مجاز درجه حرارت ، خطاهایی پدید می آید که اغلب موجب قطع انرژی الکتریکی می گردد . این خطاها ممکن است به صورت اتصال کوتاه ، اتصال زمین ، پارگی و قطع شدگی هادی ها و خورد شدن و شکستن عایق ها و غیره ظاهر شود . قطعـات و وسایـلی کـه چنیـن خطایـی در آنـها ایجـاد می شود ، باید بلا فاصله از شبکه ای که در آنها ایجاد می شود ، باید بلا فاصله از شبکه ای که آنها را تغذیه می کند جدا گردند ، تا از ازدیاد و گسترش خطا و از کار افتادن بقیه قسمتهای سالم شبکه جلو گیری گردد . با وجود اینکه بخصوص در این چند سال اخیر پیشرفتهای چشم گیری نصیب صنعت برق گردیده است ، جلو گیری از بروز خطا و اتصال درشبکه برق امریست تقریباً محال . با اینهمه خواسته مصرف کننده برق ، انتقال و توزیع برق مطمئن و بدون وقفه است.ادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه کارشناسی، 
برچسب ها: رله دیستانس، رله دیفرانسیل، رله های حفاظتی، رله ها، رله، انواع رله، مولدها وترانسفورماتورها، جلوگیری از خرابی قطعات سالم در صورت خرابی شبکه، حفاظت از قطعات سالم، روش کار رله های حفاظتی، کاربرد رله های حفاظتی، PDF، Word، دانلود رایگان، مقاله کارشناسی، پایان نامه،
ارسال توسط کامران فرازی
  • تخلیه جزئی،آشکارسازی و مکان یابی آن در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از سیگنالهای آلوستیک

تخلیه جزئی نوعی تخلیه الکتریکی ناقص است که بخاطر افزایش شدت میدان الکتریکی فراتر از میزان تحمل عایق در یک ناحیه محدود از ساختار عایقی ، بدلیل وجود ناخالصی یا عدم یکنواختی عایق صورت می پذیرد.در وسایل و ادوات فشارقوی مانند ترانسفورماتور های قدرت،وقوع این پدیده باعث کم شدن عمر عایقی ترانسفورماتور و در نهایت منجر به شکست الکتریکی در تجهیزا میگردد.آنچه ذکرشد بخشی از پاسخ به این صوال است که چرا آشکارسازی تخلیه جزئی را در سیستم های قدرت انجام میدهند...ادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه کارشناسی، 
برچسب ها: روش آشکارسازی در ترانسفورماتور، سیگنالهای آلوستیک، روش استفاده از سیگنالهای آلوستیک، آشکارسازی در ترانس توسط سیگنالهای آلوستیک، مکان یابی آن در ترانسفورماتور به وسیله ی سیگنالهای آلوستیک، پایان نامه، مقاله، دانلود رایگان پروژه کارشناسی، دانلود رایگان، پروژه کارشناسی استفاده از سیگنالهای آلوستیک، خلیه الکتریکی ناقص، افزایش شدت میدان الکتریکی، عمر عایقی ترانسفورماتور، علت شکست الکتریکی در تجهیزات، چرا آشکارسازی تخلیه جزئی را در سیستم های قدرت انجام میدهند،
ارسال توسط کامران فرازی
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 20 اسفند 1390
  • گاز SF6 و کاربرد آن در  پستهای GIS

ضرورت كاربرد پست های با عایق گازی در شبكه های برق تغییراتی كه در زمینه ساختمان پست های فشار قوی و بزرگ شدن قدرت آنها در سالهای اخیر ایجاد شده است ، در اثر دو عامل باشد كه تقریباً به موازات هم بروز می نمایند. این عوامل كه سبب توسعه بیش از حد شبكه های فشار قوی در داخل شهرها ، یا حداقل به فواصل خیلی نزدیك به مناطق شهری و صنعتی می شوند ، عبارتند از :

1- توسعه شهرها و مناطق اطراف آن

2- ازدیاد منظم مصرف انرژی بوسیله مشتركین

3- كاهش هزینه تلفات و انتقال انرژی

برای جوابگویی به این تقاضای مصرف انرژی ، لازم است كه به مقدار بیشتری وسایل و شبكه های فشار قوی به داخل شهرها كشیده شوند و این نفوذ ایجاب می كند كه ، پست های فشار قوی در داخل مناطق مسكونی یا صنعتی با مصرف زیاد ، نصب گردند و در این صورت مسئله زمین مورد احتیاج (از نظر سطح و قیمت) ، ایجاب می كند كه در ابعاد پست ، تا آنجا كه ممكن است صرفه جوئی گردد و این چیزی است كه در پست های فشار قوی معمولی (Convertional) امكان پذیر نیست. بعلاوه نصب پست های معمولی در داخل مناطق صنعتی ، مسائل دیگری را كه ناشی از اثر آلودگی محیطی در هوای مناطق صنعتی بر سرویس دهی- تلفات انرژی و آلودگی مغناطیسی ایجاد می نماید. جهت جوابگویی به تقاضای مشتركین از نظر سرویس دهی مطمئن (high reliability) و جلوگیری از اثرات محیط در كار پست های فشار قوی و اختلالات رادیویی كه پست های معمولی ایجاد می كنند و جلوگیری از صداهایی كه ناشی از مانور دژنكتورها می باشد ، استفاده از پست های فشار قوی معمولی (Air insulation Substation) A.I.S با اشكال مواجه گردیده است.ادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه کارشناسی، 
برچسب ها: اصول طراحی الكتریكی در عایق های قدرت مكانیكی، word، پایان نامه، گاز SF6، کاربرد گاز SF6، کاربرد گاز، پستهای GIS، کاربرد SF6 پستهای GIS، کاربرد SF6 در پستهای GIS، کاربرد SF6 در GIS،
ارسال توسط کامران فرازی
  • شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی وتاثیر SVC درکاهش هارمونیک ها

با بهره‌گیری از نرم‌افزار مطلب و سایر یافته‌های این پایان نامه که انجام شده می‌توان به سادگی هرگونه آرایش كوره‌ها و شبكه الكتریكی و تجهیزات آن را بررسی و میزان اختلال شبكه را در شرایط مختلف مشخص كرد. در این پروژه، روشی جدید برای توصیف خاصیت غیرخطی وهیسترزیس و متغییر با زمان قوس الكتریكی به كار گرفته شده و نیز، اصل مشخص ولتاژ جریان VIC جایگزین روش تخمین با روابط ریاضی شده است كه درصورت تغییر شكل موج شكل موجهای خاص همان وضعیت را می‌توان درنظر گرفت. كوره قوس الكتریكی یك بار نا متعادل ، غیر خطی و متغیر با زمان است كه می تواند باعث ایجاد مشكلات فراوانی درمبحث كیفیت توان(این مصرف كننده ها بسبب تقاضای جریان بالا و اثر متقابل آن با امپدانس سیستم تغذیه باعث بوجود آمدن مسائل كیفیت توان از جمله فلیكر ولتاژمی شوند.) گردد . كوره قوس سبب ایجاد عدم تعادل، هارمونیكهای زوج و فرد ،هارمونیكهای داخلی و فلیكرولتاژمی شود. فلیكر یك پدیده آزار دهنده تغییر شدت نور(چشمك زدن)است كه بواسطه نوسان بارهای الكتریكی ایجاد می شود.( جبران كننده های استاتیكی در صنعت وظیفه بهبود كیفیت توان را بر عهده دارند). برای آنالیز تأثیرات این بارها روی سیستم قدرت ارائه یك مدل دقیق كه بتواند رفتار كوره را خوب توصیف كند تعیین كننده است . درادامه ، یك مدل دینامیكی برای كوره قوس الكتریكی استفاده شده كه در آن مدل کوره قوس در محیط شبیه سازی مطلب طراحی شده وخروجی كه ولتاژوجریان قوس بدون نوسان می باشد نمایش داده می شود . مدل كوره قوس با استفاده از نرم افزارمطلب شبیه سازی شده است . نتایج شبیه سازی ، نشان می دهند كه این روش تأثیر جدی بر كاهش فلیكر دارد.ادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه کارشناسی، 
برچسب ها: svcتحلیل شبکه، الکتریکی، تاثیر svc، شبیه سازی، قدرت، پایان نامه، پروژه کارشناسی، کاهش هارمونیک، مدل سازی کوره های قوس الکتریکی، کوره های قوس الکتریکی، قوس الکتریکی چیست؟، کاهش هارمونیک ها توسط اس وی سی، کاهش هارمونیک ها توسط SVC، استفاده از SVC برای حذف هارمونیک، كاهش فلیكر، كاهش فلیكر با شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی، مدل کوره های قوس الکتریکی با استفاده از نرم افزار مطلب،
ارسال توسط کامران فرازی
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 20 اسفند 1390
  • موتورها

با شناخته شدن منابع جریان متناوب اولین ایده موتورهای القایی در سال 1880 توسط «NicolaTesla» ارائه شد. با گسترش منابع تغذیه سه فاز متناوب و تئوری میدانهای گردان تحقیقات روی موتورهای القایی روتور سیم پیچی شده نیز گسترش یافت. بطور عمده ساخت موتورهای القایی از سال 1895 شروع شد و با پیشرفت علم و صنعت در زمینه های چدن، عایق بندی، لایه بندی و … اندازه موتورهای القائی نیز به مراتب كوچكتر شد. به عنوان مثال اندازه موتور hp100 مدرن دارای اندازه ای برابر با یك موتور hp5/7 سال 1897 است.

نمای کلی فصلها ی این پروژه به صورت زیر است:

فصل یكم: موتورهای القایی

فصل دوم: موتورهای DC

فصل سوم: موتورها در صنعت سیمان

فصل 4: بررسی تئوریك كاهش مصرف انرژی الكتریكی در الكتروموتورها

فصل 5: بررسی عملی مصرف انرژی الكتریكی الكتروموتورها

فصل ششم: تعمیر و نگهداری الكتروموتورهاادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه کارشناسی، 
برچسب ها: بررسی تئوریك كاهش مصرف انرژی الكتریكی در الكتروموتورها، بررسی عملی مصرف انرژی الكتریكی الكتروموتورها، تعمیر و نگهداری الكتروموتورها، دانلود پروژه کارشناسی موتورها، موتورها در صنعت سیمان، موتورهای dc، موتورهای القایی، پایان نامه، انواع موتور، پروژه موتور، مقاله موتور، پایان نامه موتور، سیم پیچی موتورها، اصول کارکرد موتورها، قطعات موتورها،
ارسال توسط کامران فرازی
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 20 اسفند 1390
  • بررسی ساختار و کاربرد رله های حفاظتی در شبکه های برق

وظیفه سیستم حفاظت آن است كه هر جزء از شبكه الكتریكی كه دچار خطا یا اتصالی شده را دركمترین زمان ممكن از مدار خارج سازد، به شكلی كه احتمال خطر از بین رفته و كوچكترین بخش از شبكه الكتریكی مجزا گردد. همین امر در شرایط بهره‌‌برداری غیرعادی نیز صادق است. سیستم‌های حفاظتی نقش اساسی در ایمنی، پایداری و قابلیت اطمینان سیستم برق‌رسانی را عهده‌دار بوده و از شروع یا گسترش دامنه خسارت ناشی از خطاهای مختلف جلوگیری می‌نمایند. همچنین عملكرد مناسب و انتخابی سیستم حفاظتی باعث كاهش سطح خاموشی می‌شود چرا كه حداقل ناحیه‌ای را كه برای رفع عیب كافی است از شبكه جدا نموده و باعث تداوم برقرسانی به قسمتهای دیگر شبكه می‌شود. اجزاء اصلی یك سیستم حفاظتی شامل رله‌ها، ترانسهای جریان و ولتاژ و كلیدها هستند كه اختلال یا عدم كاركرد صحیح هر یك از این اجزاء باعث عملكرد نادرست سیستم حفاظتی می‌گردد. در این میان رله‌ها وظیفه شناسایی خطا را برعهده داشته و مهمترین جزء سیستم حفاظتی می‌باشند كه در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.ادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه کارشناسی، 
برچسب ها: کاربرد رله، کاربرد رله های حفاظتی در شبکه های برق، کاربرد رله در شبکه برق، روش ساخت رله، رله چیست؟، مقاله رله، تجهیزات حفاظتی، ترانسفورماتور قدرت، ترانسفورماتورهای جریان، حفاظت بانك خازنی، دانلود پروژه رله، دانلود پروژه کارشناسی رله حفاظت، رله دیستانس، رله دیستانس نوع امپدانس، پایان نامه، پروژه رله و حفاظت،
ارسال توسط کامران فرازی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
رشته ی شما چیست؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه

در صورتی که مایل به دریافت مطالب جدید در ایمیلتان هستید میتوانید با ثبت نام در فرم بالا از مقالات و پروژه های رایگان هر هفته بهرمند شوید. current.mihanblog.com