مرجع تخصصی برق و الکترونیک
Electronic And Power Community Reference

  • روش جدید برای هماهنگی رله های جریان زیاد به کمک الگوریتم ژنتیک

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای تشخیص و کلاسهبندی خطا در شبکه های انتقال با استفاده از منطق فازی ارائه شده است . الگوریتم معرفی شده از جریان فازها استفاده میکند و با استفاده از آنها وقوع خطا را تشخیص داده و نوع آن را شناسایی میکند. در این روش از سه شاخص زاویه فاز ( یك شاخص برای هر فاز ) شاخص تشخیص خطای به زمین استفاده شده است. الگوریتم بر مبنای ۴۰ نمونه در سیکل آزمایش شده که در 18 نمونه پس از وقوع خطا نوع آنرا شناسایی میکند. همچنین الگوریتم پیشنهادی در چارچوب حالات شبیهسازی شده دارای دقت ۱۰۰ % میباشد.ادامه مطلب
طبقه بندی: کنفرانس و همایش، 
برچسب ها: روشی برای تشخیص و كلاسه بندی خطا، تشخیص و كلاسه بندی خطا، كلاسه بندی خطا، منطق فازی، كلاسه بندی خطا در شبكه های انتقال،
ارسال توسط کامران فرازی
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 22 بهمن 1390
  • روشی جدید برای کاهش اثر TCSC بر حفاظت دیستانس

چکیده:

برای بهبود ظرفیت و انعطاف بیشتر انتقال توان در خطوط بلند از ادوات FACTS سری نظیر خازن کنترل شده‌ی تریستوری TCSC استفاده می شود . این تجهیز سری در خط با تزریق ولتاژ سری، امپدانس خط را تغیر می دهد و باعث می شود که در زمان وقوع خطا در شبکه ، امپدانس مشاهده شده توسط رله دیستانس کوچکتر یا بزرگتر از مقدار واقعی باشد و رله حفاظتی بترتیب دچار مشکل اضافه ناحیه در دسترس ( افزای زون حفاظتی) (Over reach) یا کاهش ناحیه در دسترس ( کاهش زون حفاظتی)(Under reach) گردد . >br< در این مقاله روش جدیدی برای کاهش اثرات TCSC بر عملکرد حفاظتی رله دیستانس ارائه گردیده است . در این روش هر TCSC به یک محدود کننده جریان خطا با امپدانس متغییر مجهز می گردد ، که در زمان وقوع خطا این محدود کننده جریان خطا وارد مدار شده و با تزریق یک امپدانس سری اثر TCSC بر امپدانس مشاهده شده توسط رله دیستانس را کاهش می دهد . شبیه سازی انجام شده صحت این روش را نشان می دهد.ادامه مطلب
طبقه بندی: کنفرانس و همایش، 
برچسب ها: روشی برای کاهش اثر TCSC، کاهش اثر TCSC بر حفاظت دیستانس،
ارسال توسط کامران فرازی
  • روشی کاربردی برای استفاده از THD ولتاژ فاز معیوب در بازبست تطبیقی تک فاز

چکیده:

در این مقاله روشی کاربردی برای استفاده از THD ولتاژ فاز معیوب در بازبست تطبیقی تک فاز ارائه می شود که با استفاده از آن می توان علاوه برتشخیص خطای گذرا از دائمی ، زمان خاموش شدن قوس ثانویه در خطای گذرا را تشخیص داد . در روش پیشنهادی تشخیص گذرا یا دائمی بودن خطا از طریق مقایسه THD ولتاژ فاز معیوب با یک مقدار آستانه ثابت تعیین می گردد و برای تعیین زمان دقیق خاموشی قوس ثانویه یک سطح آستانه متغیر با زمان توسط خود روش تولید می شود که با مقایسه THD ولتاژ با آن ، زمان خاموشی قوس ثانویه نیز تعیین می گردد . منطق به کار رفته برای تولید سیگنال باز بست از تغییرات احتمالی THD ولتاژ در زمان بهره برداری عادی سیستم و زمان باز شدن کلیدها جلوگیری می کند . روش پیشنهادی با استفاده از برنامه EMTP-ATP بر روی یک خط انتقال 400 کیلو ولت با خطاهای دائمی و گذرا تحت زوایای مختلف بار و محلهای متفاوت خطا آزمایش شده است.ادامه مطلب
طبقه بندی: کنفرانس و همایش، 
برچسب ها: روشی کاربردی برای استفاده از THD ولتاژ فاز، THD ولتاژ فاز، بازبست تطبیقی تک فاز،
ارسال توسط کامران فرازی
  • تعیین محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی ( هوایی/کابلی ) به کمکس یستم استنناج فازی-تطبیقی

چکیده:

در این مقاله فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی ( شامل بخش هوایی و بخش کابلی ) به کمک سیستم استنتاج فازی - تطبیقی (شبکه ANFIS ) مورد بررسی قرار گرفته شده است . روش پیشنهادی در این مقاله از دو مرحله تشکیل شده است . در مرحله اول به کمک یک شبکه ANFIS قسمت معیوب مشخص می گردد و در مرحله دوم مکان خطا با آموزش دو شبکه ANFIS جداگانه برای خطاهای قسمت کابلی و خطاهای قسمت هوایی خط ، به دقت تعیین می گردد . ورودی های شبکه شامل هارمونیک اصلی شکل موج های ولتاژ و جریان و اختلاف زاویه بین آنها و مولفه DC شکل موج جریان بوده و خروجی آن مکان خطا می باشد . به منظور بررسی دقت این روش با شبیه سازی یک سیستم نمونه توسط نرم افزار EMTP سیگنال ولتاژ و جریان یک انتهای خط پس از وقوع خطا استخراج شده است . سپس اطلاعات حاصله جهت پردازش به نرم افزار MATLAB منتقل شده است . نتایج حاصل از شبیه سازی های متعدد تحت شرایط متفاوت سیستم ، از جمله زوایای شروع خطای متفاوت ، مکان و مقاومتهای مختلف خطا برای اتصال کوتاه های تک فاز به زمین ، دوفاز به هم و سه فاز نامتقارن ، دقت بالای روش پیشنهادی را تایید می نماید.ادامه مطلب
طبقه بندی: کنفرانس و همایش، 
برچسب ها: محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی، سیستم استنناج فازی-تطبیقی، خطوط انتقال ترکیبی ( هوایی/کابلی )،
ارسال توسط کامران فرازی
  • محاسبه ظرفیت قابل نصب تولیدات پراکنده برای کاهش و حذف حوزه عدم تشخیص (NDZ) رلهROCOF در هنگام رخداد پدیده جزیره شدن

چکیده:

در این مقاله روش مبتنی بر پخش توان برای محاسبه میزان ظرفیت قابل نصب تولیدات پراکنده از نوع ژنراتورهای سنکرون ارئه شده است . بطوریکه عملکرد مناسب رله نرخ تغییرات فرکانسی (ROCOF) در هنگام وقوع پدیده جزیره شدن تضمین شود . از آنجاییکه عملکرد مناسب این رله بطور مستقیم با میزان اختلاف توان اکتیو تولیدی و مصرفی قسمت جزیره شده در ارتباط است ، روشی برای محاسبه میزان ظرفیت تولیدات پراکنده در یک سیستم قدرت الکتریکی منطقه ای (Area EPS) ارائه شده است . بطوریکه نامتعادلی توان اکتیو پس از وقوع این پدیده در سطحی باشد که عملکرد اینگونه رله ها تضمین شود. برای این هدف ، یک منبع تولید پراکنده سنکرون در شین به شماره 2 از شبکه توزیع استاندارد IEEE قرار داده شد و برای آرایشهای مختلف در مدار بودن بارها ، میزان عدم تعادل توانی که می توانست عملکرد رله را تضمین کند محاسبه شد.ادامه مطلب
طبقه بندی: کنفرانس و همایش، 
برچسب ها: کاهش و حذف حوزه عدم تشخیص (NDZ) رلهROCOF، ظرفیت قابل نصب تولیدات پراکنده، پدیده جزیره شدن،
ارسال توسط کامران فرازی
  • حفاظت ضد جزیره ای شبکه های تزویع دارای منابع فتوولتائیک به روش انحراف فرکانس فعال

چکیده:

تشخیص عملکرد جزیره ای یکی از ویژگی های مهم حفاظتی پردازشگرهای توان فتوولتائیک متصل به شبکه می باشد و طبق استاندارد شبکه توزیع باید در کمتر از 2 ثانیه تشخیص داده شود . روشهای حفاظت غیر فعال برای این نوع حفاظت کارایی مناسبی ندارند زیرا دارای ناحیه غیر فعال تشخیص نسبتاً بزرگی هستند . به همین دلیل در پردازشگرهای توان فتوولتائیک عمدتاً از روشهای اکتیو استفاده می شود . در بین روشهای اکتیو روش انحراف فرکانس فعال سعی دارد در هنگام جزیره شدن قسمتی از شبکه توزیع ، فرکانس ولتاژ آن ناحیه را از حدود مجاز خارج کند تا رله های تشخیص فرکانس عمل کرده و منبع فتوولتائیک را از شبکه جدا سازند . نتایج نشان می دهد که این روش کارایی بسیار بالایی در حفاظت جزیره ای دارد . البته روشهای فعال به علت آنکه اغتشاشاتی به8 شبکه وارد می کنند باعث افزایش هارمونیک در شبکه خواهند شد . بنابراین باید سعی شود که در نهایت با تنظیم مناسب پارامترهای این روش ، هارمونیک ایجاد شده از مقدار مجاز آن فراتر نرود . در پایان الگوریتم جدیدی جهت پیاده سازی این حفاظت در یک پردازشگر توان فتوولتائیک متصل به شبکه ارائه خواهد شد .ادامه مطلب
طبقه بندی: کنفرانس و همایش، 
برچسب ها: حفاظت ضد جزیره ای شبکه های تزویع، انحراف فرکانس فعال، منابع فتوولتائیک، حفاظت شبکه های توزیع به روش انحراف فرکانس فعال،
ارسال توسط کامران فرازی
  • طراحی یک الگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور

چکیده:

در این مقاله یک الگوی جدید برای حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت بر اساس هارمونیک های جریان دیفرانسیل ارائه شده است . نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که با استفاده از این روش خوشه بندی در سیستم استنتاج فازی-عصبی می توان انواع خطاهای داخلی را تشخیص داد . همچنین می توان این خطاها را از جریان هجومی مغناطیسی تمایز داد. >br< با بکارگیری روش خوشه بندی کاهشی در رله پیشنهادی و سپس بررسی نتایج شبیه سازی ، سرعت و دقت این روش نشان داده می شود .ادامه مطلب
طبقه بندی: کنفرانس و همایش،  ترانسفورماتور، 
برچسب ها: خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور، حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور، دیفرانسیل ترانسفورماتور،
ارسال توسط کامران فرازی
(تعداد کل صفحات:51)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
رشته ی شما چیست؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه

در صورتی که مایل به دریافت مطالب جدید در ایمیلتان هستید میتوانید با ثبت نام در فرم بالا از مقالات و پروژه های رایگان هر هفته بهرمند شوید. current.mihanblog.com