تبلیغات
مرجع تخصصی برق و الکترونیک - ساختار پست های فشار قوی
مرجع تخصصی برق و الکترونیک
Electronic And Power Community Reference

2-1-7- راكتورهای موازی
2-1-7-1- تعریف راكتورهای موازی
راكتورهای موازی درسیستمهای ولتاژ بالا به منظور كاهش خاصیت خازنی بوجود آمده توسط خطوط ویا كابلها بكار میروند. بنابراین بهره‌برداری وكاربرد راكتورهای موازی به دو دلیل زیرصورت میگیرد:
پایداری سیستم ازنظر خاصیت خازنی خط
كنترل ولتاژ ونهایتاً مصرف توان راكتیو شبكه درشرایط باركم.

2-1-7-2- نکات طراحی و بهره برداری از راکتورها
راكتورها بایستی آنچنان باشند كه شارپراكندگی ایجاد حرارت زیادی درقسمتهای مختلف راكتور ایجاد ننماید.
تمام اجزاء حامل جریان درراكتورها بایستی قادر به تحمل بار پیوسته‌ای معادل 120 درصد جریان نامی سیم پیچها باشند.
اجزاء راكتورها بایستی آنچنان باشند كه خطر مربوط به حوادث اتصال كوتاه ناشی ازحیوانات، پرنده‌ها وغیره درآن حداقل باشد.
2-1-8-ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی
2-1-8-1- تعریف ترانسفورماتور ولتاژ خازنی
ترانسفورماتورهای ولتاژ برای تبدیل ولتاژ فشارقوی به ولتاژ با دامنه پایین(با توان مصرفی كم)جهت سه هدف مهم اندازه‌گیری، حفاظت وكنترل بكارمیرود. یكی ازوظایف مهم واساسی این نوع ترانسفورماتورها، ایزوله وجدا كردن ولتاژ فشارقوی اولیه ازدستگاههای قابل دسترسی طرف ثانویه بوده كه اینكاربه لحاظ جلوگیری ازخطرات ناشی ازمواجه بودن با ولتاژ فشارقوی وهمچنین دلایل اقتصادی انجام می‌گیرد.
با توجه به این موضوع دستگاههای اندازه‌گیری، نشان دهنده ثبات،رله‌ها، كنتورها،تجهیزات اسكادا وغیره برای كار با ولتاژ ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ ساخته می‌شوند. البته تنظیم وكالیبراسیون دستگاههای مزبور براساس ولتاژ اولیه ترانسفورماتورولتاژ انجام می‌گیرد. ترانسفورماتورهای ولتاژ به دو صورت ترانس اندازه‌گیری وحفاظتی ساخته می‌شوند كه هركدام مشخصه ویژه خود را دارا است.
وجود ترانسفورماتورولتاژ درشبكه اجتناب ناپذیراست زیرا برای هرگونه تصمیم‌گیری درمورد وضعیت حال وآینده شبكه به لحاظ كنترل توان اكتیو ومحاسبات پخش بار و برقداربودن یا نبودن منطقه‌ای نیازبه اطلاعاتی است كه توسط دستگاههای اندازه‌گیری وكنتورها ونشان دهنده‌ها به مركز كنترل میرسند ویا درمواقع اضطراری كه به دلیل خارج ازحد مجازبودن ولتاژ نقطه‌ای ازشبكه، رله یا رله‌هایی بایستی عمل نمایند این اطلاعات مورد نیازاست. لذا وجود ترانسفورماتورهای ولتاژ درسیستم قدرت ضروری بوده ویكی ازاجزاء مهم آن می‌باشند.
ترانسفورماتورهای ولتاژ ممكن است تكفاز یا سه فاز ساخته شوند كه البته درسیستمهای فشارقوی معمولاً تكفازهستند ودراین صورت اولیه آنها مستقیماً بین فاز و زمین متصل می‌شود.
ترانسفورماتورهای ولتاژ ازنظرساختاری به دونوع تقسیم‌بندی می‌شوند.
ترانسفورماتورهای ولتاژمغناطیسی یا اندوكتیو(MVT)
ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی(CVT)
ترانسفورماتورهای ولتاژ مغناطیسی تقلیل ولتاژ را به كمك نسبت تبدیل سیم پیچهای اولیه وثانویه و یك واحد مغناطیسی انجام می‌دهند. این ترانسفورماتورها غالباً درسطوح ولتاژی پایین اقتصادی‌تر بوده وتا ولتاژهای 5/72 كیلوولت مستقیماً به خط فشارقوی متصل می‌شوند. درپستهای فشارقوی كه ازMVT ها برای حفاظت، اندازه‌گیری وسنكرون نمودن استفاده می‌نمایند، فرستنده-گیرنده‌های PLC ،درصورت وجود اجباراً بایستی ازطریق خازنهای كوپلاژ مجزا به شبكه فشارقوی متصل گردند. با افزایش ولتاژ نامی شبكه، ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی كه ازیك مقسم خازنی نیزبرای كاهش ولتاژ استفاده می كند اقتصادی‌تر می‌گردند.

2-1-9- سیستم حفاظت ازصاعقه
با برقدار شدن ابر وبا توجه به بار ابر وظرفیت بین ابر و زمین، یك ولتاژ فشارقوی بین ابروزمین بوجود می‌آید كه ممكن است به چندین میلیون ولت برسد. ظرفیت خازنی بین ابروزمین درحد میكروفاراد وشدت میدان الكتریكی بین ابروباردار وزمین به چندین هزارولت برمتر میرسد.چنانچه شدت میدان الكتریكی بین زمین وابربه قدركافی بزرگ باشد آنگاه هوا دریك نقطه ازسطح ابرشروع به یونیزه شدن میكند. دراثریونیزاسیون، هوا بصورت یك گازهادی درمی‌آید ویك الكترود بصرت میله تشكیل میدهد. مسیریونیزه شده هوا را كانال هادی می‌گویند. نزدیكترین شاخه به الكترودهای تیز وبلند، مانند درختان وساختمانها وخطوط انتقال برق موجب می‌شود شدت میدان بزرگ درحد یونیزه شدن هوا درنوك آنها ایجاد شود درنتیجه یك كانال هادی نیزازاین نقاط به طرف كانال هادی پائین آینده صعود می كند. درلحظه‌ای كه این دو كانال به یكدیگر می رسند، یك مسیر هادی بین ابرباردار وزمین بوجود می‌آید كه ازاین مسیرجریان الكتریكی شدید درحد 2 تا300 كیلوآمپر عبورمی‌نماید. زمان مربوط به پیشانی موج جریان ناشی ازصاعقه درمقایسه باكل زمان برقراری آن خیلی كوچك می‌باشد. این زمان دربسیاری موارد كمتر از10میكروثانیه می‌باشد.
صاعقه درصورت برخورد مستقیم به ساختمانها وتجهیزات اثرمخربی ازخود به جا می‌گذارد. لذا پستهای فضای باز انتقال نیرو به سبب حساسیت واهمیت آنها درسیستم ازیك طرف وقیمت گران آنها ازسوی دیگر بایستی ازاصابت مستقیم صاعقه محفوظ بمانند.
درمحل برخورد صاعقه به دلیل بالا بودن جریان صاعقه ولتاژ بسیار بالائی می‌تواند ایجاد گردد وبصورت موج درطول خطوط حركت نماید وچنانچه این ولتاژ ازسطح عایقی تجهیزات بزرگتر باشد ایجاد قوس خواهد نمود. همین جریان علاوه براثر مستقیم، دراثرهدایت بوسیله هادیها، اثرالقائی نیزبرروی تجهیزات دورتر ازمحل برخورد خواهد داشت.
2-1-10- سكسیونر و تیغه‌های زمین
سكسیونر وسیله قطع سیستمهایی است كه تقریباً بدون جریان هستند. به عبارت دیگر سكسیونر قطعات و وسائلی را كه فقط زیرولتاژ هستند ازشبكه جدا می‌سازد. تقریباً بدون بار بدان معنی است كه می‌توان به كمك سكسیونر جریانهای كاپاسیتیو مقره‌ها، شینه‌ها وتأسیسات برقی وكابلهای كوتاه وخطوط وهمینطور جریان ترانسفورماتور ولتاژ را نیزقطع نمود و یا حتی ترانسفورماتورهای كم قدرت را با سكسیونر قطع كرد. علت بدون جریان بودن سكسیونردرموقع قطع یا وصل، مجهز نبودن به وسیله جرقه خاموش کن است. لذا بطور کلی می توان نتیجه گرفت که عمل قطع و وصل سكسیونر باید بدون جرقه یا با جرقه ناچیزی صورت گیرد. برحسب این تعریف درصورتیكه ازسكسیونر جریان عبور كند ولی درموقع قطع اختلاف پتانسیلی بین دو كنتاكت آن ظاهر نشود قطع سكسیونر بلا مانع است همینطور وصل سكسیونری كه بین دو كنتاكت آن تفاوت پتانسیلی موجود نباشد گرچه به محض وصل باعث وصل جریان گردد نیز مجاز خواهد بود. ازآنچه كه گفته شده چنین نتیجه می‌شود كه سكسیونر یك كلید نیست بلكه یك ارتباط دهنده یا قطع كننده مكانیكی بین سیستمها است. سكسیونر باید درحالت بسته یك ارتباط گالوانیكی محكم ومطمئن برای هدایت بهترجریان دركنتاكت هرقطب برقرارسازد ومانع افت ولتاژ گردد. لذا باید مقاومت عبور جریان درمحدوده سكسیونر كوچك باشد، تا حرارتی كه دراثر كارمدام دركنتاكتها ایجاد می‌شود ازحد مجاز تجاوز نكند. درضمن باید سكسیونر طوری ساخته شود كه دراثرجرم و وزن تیغه‌های با فشارباد وبرف وغیره خودبخود بسته نشود یا درموقع بسته بودن نیروی دینامیكی شدیدی كه دراثر عبور جریان اتصال كوتاه بوجود می‌آید باعث لرزش تیغه‌های یا احتمالاً بازشدن آن نگردد. سكسیونرمی‌تواند به تیغه‌های زمین مجهز باشد كه تیغه‌های زمین برای تأمین ایمنی كارروی قسمتهای بی برق شده بكارمیرود. درحالیكه سكسیونر به تیغه‌های زمین مجهزباشد، تیغه‌های زمین معمولاً بازاست مگردر زمانی كه سكسیونر بازشود كه دراین حالت جهت تخلیه شارژهای خازنی (ولتاژ باقیمانده) روی خط یا قسمتهایی كه قبلاً برق‌دار بوده تیغه‌های زمین بسته می‌شود.
همانطور كه گفته شد اصولاً سكسیونر وسیله ارتباط دهنده مكانیكی وگالوانیكی برای هدایت بهترجریان قطعات وسیستمهای مختلف می‌باشند و در درجه اول به منظور حفاظت اشخاص ومتصدیان مربوطه درمقابل برق گرفتگی به كاربرده می‌شوند. بدین جهت طوری ساخته می‌شوند كه درحالت قطع یا وصل، محل قطع شدگی یا اتصال بطور واضح وآشكار قابل رؤیت باشد. یعنی درهوای آزاد انجام گیرد. ازآنجا كه سكسیونر باعث بستن یا بازكردن مدارالكتریكی نمی‌شود، برای بازكردن وبستن هرمدار الكتریكی فشارقوی احتیاج به كلید قدرت می‌باشد كه قادراست مدار را تحت هرشرایطی بسته یا بازكند وسكسیونر وسیله‌ای است برای ارتباط كلید قدرت به شینه و یا هرقسمت دیگری ازشبكه كه دارای پتانسیل است. لذا طبق قوانین متداول الكتریكی وبه منظور ایمنی لازم درهنگام تعمیرات لازم است تا جلوی هركلید قدرتی از1كیلوولت به بالا ویا درهرطرف درصورتی كه ازدوطرف تغذیه گردد سكسیونر وسسپس كلید بسته می‌شود ودرصورتیكه سكسیونر به تیغه‌های زمین مجهز باشد، این تیغه‌ها بعد ازبازشدن سكسیونر بسته شده تا شارژهای خازنی ذخیره شده را به زمین منتقل نماید. سكسیونرهای بكاررفته درسیستم قدرت سه فازبوده ودارای سه پل مشابه می‌باشد. عملكرد همزمان سه فاز بوسیله اینترلاك مكانیكی بین سه پل امكان‌پذیر می‌باشد. ازآنجا كه مقدار شارژ خازنی باقیمانده (ولتاژ) درروی قسمتهای جدا شده ازشبكه در رده ولتاژهای فشارقوی قابل توجه است، لازم است قبل ازعمل تعمیرات بوسیله بستن تیغه‌های زمین سكسیونر، این شارژ(ولتاژ) تخلیه شود. برای جلوگیری ازقطع ویا وصل بی‌موقع ودرزیر بارسكسیونر معمولاً بین سكسیونر وكلید قدرت اینترلاك (مكانیكی یا الكتریكی) به نحوی برقرارمی‌شود كه با وصل بودن كلید نتوان سكسیونر را قطع ویا وصل نمود. برای این منظور ازیك بوبین كه ازولتاژ خط تغذیه می‌شود برای ایجاد اینترلاك الكتریكی جهت عملكرد تیغه‌های زمین استفاده می‌نمایند.
همچنین ازاینترلاك مكانیكی ویا الكتریكی جهت حصول اطمینان ازبازبودن سكسیونر درزمان عملكرد تیغه‌های زمین وبالعكس استفاده می‌شود.


2-1-11-ترانسفورماتور زمین-كمكی
2-1-11-1- وظیفه ترانسفورماتور زمین کمکی
در پستهای فشار قوی برای محدود نمودن جریان اتصال كوتاه یكفاز، ثابت نگهداشتن ولتاژ نقطه صفر و ازهمه مهمتر ایجاد نقطه صفر مصنوعی برای اتصال مثلث طرف ثانویه یا ثالثیه ترانسفورماتورهای قدرت از وسیله‌ای بنام ترانسفور ماتور زمین باید استفاده شود.
ضمناً مصرف كننده‌هائی بشرح زیر وجود دارند كه بایستی با ولتاژ 400 ولت سه فاز یا 230 ولت یك فاز تغذیه شوند:
موتورهای الكتریكی پمپ‌ها و فن‌های ترانسفورماتورها و راكتورها، موتورهای الكتریكی سكسیونرها و كلیدهای فشار قوی، موتورهای الكتریكی سیستم تهویه
سیستم روشنایی ساختمانها و محوطه تجهیزات بیرونی پست وحصاركشی دور پست
سرویس ساختمانهای اداری و تغذیه موردی تجهیزات حفاظتی و باطری شارژ پست
سیستم‌های روشنایی، هیتر و تغذیه پانلها و تابلوهای محوطه و داخلی
جهت تأمین مصرف فوق لازم است كه ترانسفوماتوری در داخل پست نصب گردد تا پائین‌ترین ولتاژ فشار قوی ترانسفورماتورهای شبكه را به ولتاژ قابل مصرف تبدیل نماید.

2-1-11-2- انواع ترانسفورماتورهای زمین -کمکی از نظر ساختمان
ترانسفورماتورها زمین به دو صورت زیر ساخته می‌شود:
ترانسفورماتور زمین با یك سیم پیچ زیگزاگ كه نقطه نوترال آن بطور مستقیم و یا توسط یك امپدانس به زمین متصل می‌شود.
ترانسفورماتور زمین با دو سیم پیچ اولیه و ثانویه كه سیم پیچ اولیه آن با اتصال زیگزاگ بوده و نقطه نوترال آن می‌تواند آن می‌تواند بطور مستقیم یا توسط یك امپدانس بزمین متصل شود و سیم پیچ ثانویه آن با اتصال نوع ستاره و با توان پیوسته مشخص جهت تغذیه كمكی در پست بكارمی‌رود.
اگر سیم پیچ دیگری با اتصال ستاره با نقطة صفر جهت تأمین مصارف داخلی به ترانسفورماتور زمین افزوده شود چنین ترانسفورماتوری را ترانسفورماتور زمین –كمكی می‌نامند.
ترانسفورماتور زمین –كمكی معمولاً در طرف ثانویه یا ثالثیه ترانسفورماتورهای قدرت نصب می گردد و ولتاژ اولیه آن 63، 33،20 یا 11 كیلو ولت بوده و طرف ثانویه آن 400/230 ولت می‌باشد.
ترانسفوماتور زمین-كمكی بایداز نوع هسته‌ای، سه فاز روغنی و خنك شونده طبیعی بوده ودارای دو سیم پیچ اولیه و ثانویه جداگانه باشد. سیم پیچ اولیه(فشار قوی) آن باید دارای اتصال زیگزاگ باشد و نقطه نوترال آن می‌تواند بطور مستقیم یا با مقامت به زمین متصل شود. سیم پیچ ثانویه ( فشار ضعیف) باید دارای اتصال ستاره با نوترال باشد. طرف فشار قوی بطور مستقیم به ترانسفورماتور قدرت متصل می‌گردد.
ترانسفوماتور و تجهیزات وابسته به آن باید چنان باشند كه به راحتی نیروهای وارده ناشی از عملیات حمل و نقل، نصب و بهره برداری را تحمل نماید.

2-1-12-كلید قدرت
2-1-12-1- تعریف کلید قدرت
كلیدهای قدرت به منظور قطع و وصل خطوط انتقال انرژی، و سایر تجهیزات فشار قوی بكار می‌روند. تجهیزات فشار قوی توسط كلید قدرت به شبكه متصل و یا از شبكه جدا می‌گردند. هنگامیكه لازم است تا دو قسمت شبكه از یكدیگر جدا شده و یا ارتباط دو قسمت برقرار گردد از كلید فشار قوی استفاده می‌شود. همچنین زمانی كه عیبی در تجهیزات و خطوط انتقال انرژی روی دهد ولازم است تا قسمت معیوب فوراً از شبكه جدا گردد، كلیدهای قدرت بطور اتوماتیك قطع شده و از ادامه برقراری عیب در شبكه جلوگیری می‌نماید.
2-1-12-2- انواع قطع و وصل کلیدهای قدرت
قطع و و صل كلیدهای قدرت در شبكه به دو صورت مختلف زیر انجام می‌گیرد.
قطع كلید با برنامه قبلی و با اطلاع مسئولان شبكه به منظور انجام تعمیرات، سرویس، بازرسی تجهیزات غیره در این حالت كلید بطور دستی توسط اپراتور قطع و وصل می‌شود.
قطع كلید بدون برنامه قبلی كه در نتیجه بروز عیب در شبكه روی میدهد. در این حالت كلید بطور اتوماتیك توسط رله‌های حفاظتی و سایر سیستمهای كنترل اتوماتیكه قطع می‌گردد. در پاره‌ای از تجهیزات نظیر خطوط فشار قوی ممكن است كلید بطور اتوماتیك مجدداً وصل گردد.
بنابراین كلیدهای قدرت یكی از تجهیزات اصلی و پراهمیت شبكه بوده كه در هنگام بروز عیب و یا ضرورت برق‌دار یا بی‌برق نمودن شبكه قطع و وصل می‌گردند.

2-1-12-3- نقش کلیدهای قدرت در سیستم قدرت
نقش اصلی كلیدها درپی بروز عیب درشبكه ظاهر می گردد. چنانچه با بروز عیب وضرورت قطع اتوماتیك خط، كلید خط بعللی عمل نكرده ویا موفق به قطع جریان عیب نگردد، شبكه با خاموشی موضعی مواجه می‌گردد. ولی درصورتی كه بعللی خاموشی كامل باشد این خاموشی توأم با صدمات وخسارات جبران ناپذیر خواهد بود. كلیدها درشرایط كارعادی شبكه ودرهنگام وصل بودن، نقش مهمی درتأمین انرژی مصرف كننده‌ها به عهده ندارند نقش اصلی آنها تنها درهنگام بروز عیب ظاهر می‌گردد. درهنگام بروزعیب كه قطع ویا وصل فوری آنها ضروری است،‌باید با صدور فرمان بطور اتوماتیك وبا اطمینان كافی عمل نمایند. اختلاف عمده كلیدها با سایر تجهیزات شبكه ازهمین جا ناشی می‌گردد، درحالیكه كلید درشرایط عادی ممكن است برای مدت طولانی مورد استفاده واقع نگردد، قطع و وصل آن درلحظه بروزعیب می‌بایست از اطمینان فوق‌العاده برخوردار بوده واحتمال بروزعیب درآنها و مكانیزم كارآنها حداقل باشد. هرگونه عیب الكتریكی درشبكه وتجهیزات فشارقوی بصورت انواع مختلف اتصالی ظاهر میگردد. رله‌های حفاظتی پیش‌بینی شده بروز عیب را درشبكه احساس كرده وفرمان قطع را به كلید قدرت تعیین شده اعلام می‌دارند. با قطع كلید، قسمت معیوب وصدمه دیده كه عیب درآن روی داده است ازقسمتهای سالم شبكه جدا می گردد. بروز عیب درشبكه امری عادی بوده وقابل پیش‌بینی نمی‌باشد. بطوریكه هیچگاه نمی‌توان بطور كامل و صددرصد ازبروز آن جلوگیری نمود وتنها می‌توان با قطع سریع وبه موقع كلیدها ازادامه عیب واثرات مخرب آن درشبكه جلوگیری نمود وخسارات وصدمات ناشی ازعیب را به حداقل كاهش داد.
قطع و وصل كلیدها درهنگام بروز عیب وبطور اتوماتیك، بیش از قطع و وصل دستی آنها اهمیت دارد. درهنگان بروز عیب، جریان خطایی كه ازكلید می‌گذرد تا چندین كیلوآمپر رسیده و بسیار بیش ازجریان عبور كرده ازكلید درهنگام قطع و وصل دستی كلید می‌باشد. لذا قطع و وصل كلید درهنگام بروز عیب با دشواری بیشتری صورت گرفته ودرشرایط سنگین مربوط به عبور جریان عیب انجام می‌گردد.
عمل اصلی حفاظت شبكه درهنگام بروز اتصالها وبرقراری جریان عیب توسط كلیدهای قدرت صورت می‌پذیرد. با قطع كلید قدرت، قسمت معیوب شبكه ازقسمتهای بدون عیب ودرحال كار شبكه جدا شده و ادامه كار وثبات شبكه تأمین می‌گردد. بروزهرگونه عیبی دركلید قدرت، بطوریكه با بروز عیب درشبكه وبكارافتادن رله‌های حفاظتی، كلید عمل نكرده وبه موقع قسمت معیوب شبكه را جدا ننماید، قطع بی مورد ونابجای سایركلیدها وازكار افتادن قسمتی ازشبكه را به همراه خواهد داشت. عیب دركلید ممكن است ناشی ازبروز اشكال درمدار فرمان كلید، بروزعیب درمكانیزم قطع و وصل كلید، عدم توانائی كلید درقطع جریان عیب، افزایش زمان قطع كلید وغیره باشد. با توجه به تعداد عیوبی كه درخطوط انتقال انرژی وسایر تجهیزات شبكه درسال روی می‌دهند ودركلیه عیوب روی داده كلیدهای قدرت نقش اصلی را درقطع قسمت معیوب وحفظ شرایط عادی شبكه عهده‌دار می‌باشند، اهمیت كلیدهای قدرت وتأثیر آنان درادامه كارعادی شبكه روشن می‌گردد. عدم قطع به موقع وبجای كلیدها درهنگام بروزعیب منجر به قطع سایركلیدها درنقاط دیگری ازشبكه شده وقسمتهای بیشتری ازشبكه را با قطع برق وخاموشی مواجه می‌نمایند. تأخیر درقطع كلیدها، مدت باقی بودن عیب و برقراری جریان عیب درشبكه را افزایش داده وبازگشت شبكه را به شرایط عادی دشوارتر می‌نماید.
با روشن شدن اهمیت ونقش كلیدهای قدرت درحفظ شرایط پایداری شبكه وجلوگیری ازخاموشی‌های مكرر، درجه اطمینان وقابلیت كلیدهای قدرت تعیین می گردد. این امر موجب می‌شود تا كلیدها ازحداكثر اطمینان وتوانائی برخوردار باشند. هرقدر عیوب روی داده دركلیدها ومكانیزم كارآنها كمترباشد، ثبات كارشبكه بیشترشده وقطعی‌های شبكه كمترمی‌گردد. دستیابی به حداكثر اطمینان درعملكرد كلیدهای قدرت درشبكه وتوانائی كامل آنها درقطع جریان عیب، موجب می‌گردد تا بررسی‌های لازم به منظور تعیین توانائی آنها درقطع جریان عیب وتعیین نوع مناسب آنها بادقت زیاد وبا توجه به كلیه پارامترهای شبكه صورت پذیرد. درشبكه‌ای كه كلیدهای قدرت نصب شده درآن بازدهی خوبی نداشته ونتوانند درمقابل عیوب روی داده درشبكه با سرعت كافی عمل نمایند، همواره عدم رضایت مشتركین ومصرف كنندگان انرژی وجود خواهد داشت.
2-1-12-4- نیازهایی از شبکه که کلید قدرت باید تامین نماید
بطور كلی كلیدهای قدرت تجهیزاتی هستند كه باید توانایی قطع ووصل مدار فشار قوی راهم درشرایط عادی سیستم وهم درشرایط وقوع خطا داشته باشند. یك كلید قدرت مناسب باید بتواند عمل قطع و وصل شبكه را درشرایط مختلف بار واتصال كوتاه درمحدوده شرایط ومقادیر نامی تعیین شده برای كلید طوری انجام دهد كه خود آسیب ندیده وشبكه نیزبه نحومطلوب كنترل شود.
بطور كلی كلیدهای قدرت بایستی بتوانند نیازهای زیررا بدون ایجاداضافه ولتاژ گذرای خارج ازتحمل عایق‌بندی شبكه بدون اینكه آسیبی به خود وسایر تجهیزات شبكه وارد آید برآورده نمایند:
تحمل عبورجریان پیوسته نامی مدار بدون اینكه حرارت اضافی درآنها تولید شود و به كلید صدمه‌ای برسد.
قطع جریانهای خطا (بدون افزایش غیرمجاز تنشهای حرارتی ومكانیكی)
قطع و وصل جریانهای خازنی (نظیر جریانهای خطوط انتقال نیروی بی باربا انتهای باز)
قطع و وصل جریانهای اندوكتیو (نظیر جریانهای ترانسفورماتورهای بی بار وجریان راكتورهای موازی)
قطع جریانهای اتصال كوتاه ترانسفورماتورها و راكتورها
وصل مجدد اتوماتیك
2-2- سیستم کنترل
2-2-1- مقدمه ای بر کنترل مدرن پست های فشارقوی
از مهمترین وظایف سیستم کنترل در پستهای فشارقوی مدرن ، برقراری ارتباط همزمان با سیستم حفاظت است. این ارتباط شامل مشارکت در فرامین وصل مجدد اتوماتیک ، انتخاب کلیدهای مناسب جهت جداسازی خطا ، کلیدزنی برای ترتیب مجدد سیستم با حداقل قطع، وارد کردن مدارهای آماده و احتمالا مشارکت در تنظیم رله های حفاظتی می باشد. بنابراین سیستم کنترل و حفاظت ، رابطه تنگاتنگ با یکدیگر داشته و برای بررسی باید بصورت همزمان در نظر گرفته شوند.
2-2-2- وظایف سیستم کنترل
وظایف متعددی که توسط سیستم های کنترل انجام می گیرد ، به دو دسته کلی تقسیم می گردد: وظیفه جمع آوری اطلاعات ( غیر فعال ) و وظیفه ارسال فرمان های کنترلی (فعال) ، وظایف جمع آوری اطلاعات را می توان بصورت زیر دسته بندی کرد:
ثبت حوادث
رسم اتوماتیک شکل موجهای خطا
مشاهده وضعیت کلیدها و سکسیونرها توسط اپراتور از روی تابلو کنترلی
اندازه گیری مقادیر مشخصه کار عادی شبکه و نمایش آن
با خبر شدن اپراتور توسط سیستم اعلام خطر در زمان بروز حادثه
تعیین تقریبی محل وقوع خطا

2-2-3- وظایف سیستم کنترل
2-2-3-1- جمع آوری اطلاعات
وظایف جمع آوری اطلاعات شامل قسمت های زیر می باشد:
1. ثبت حوادث : اطلاعات خطا ها که توسط وسایل حفاظتی تهیه می شوند ،2. بصورت سیگنال های قطع یا وصل بوده و از طریق کنتاکت های رله یا سوییچ ها تهیه می گردد. این اطلاعات در پست بر روی چاپگر ثبت می گردند در صورت نیاز به مرکز کنترل نیز ارسال می شوند.

آرشیو مطالب
نظر سنجی
رشته ی شما چیست؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه

در صورتی که مایل به دریافت مطالب جدید در ایمیلتان هستید میتوانید با ثبت نام در فرم بالا از مقالات و پروژه های رایگان هر هفته بهرمند شوید. current.mihanblog.com