تبلیغات
مرجع تخصصی برق و الکترونیک - تکنولوژی کابلها
مرجع تخصصی برق و الکترونیک
Electronic And Power Community Reference

- سر كابل‌ها و كلمپ‌ها :

سركابل‌ها و كلمپ‌ها باید در برابر حرارت قابل جمع‌شدن باشند.

سركابل باید با كلیه متعلقات لازم جهت نصب مطلوب، كامل گردد.

لعاب باید صاف و سخت بوده و كلیه بخشهای چینی را كه در معرض هوا قراردارد كاملاً بپوشان و برای نصب خارج از ساختمان باید به رنگ قهوه‌ای تیره باشد. چینی نباید مستقیماً با مواد سخت پوشانده شود و در صورت نیاز، باید واشری بین چینی و قطعه اتصال قرار گیرد.

كلیه سطوح كلمپ‌های چینی كه در تماس با واشر هستند باید به دقت زمین شود و بدون لعاب باشد وسیله چفت و سب زره باید قادر به بستن زره كابل باشد به گونه‌ای كه كلمپ در برابر هرگونه اتصال كوتاه ناشی از كنده شدن زره كه از بدنه گلند به اتصال‌دهنده‌ها جریان می‌یابد ناپایداری نماید.

- كابل كششی :

كلیه كابل‌ها باید در سینی كابل و یا در داكتها نصب شوند، بر روی صفحات فولادی محكم شوند و یا در شیارها و یا نمونه‌هایی در زمین خوابانده شوند.

یك سیستم مشترك برای شماره‌گذاری كابل باید در مورد سایر وسایل نیز بكار گرفته شود.

كابلها باید از تابش مستقیم آفتاب مصون بمانند، یعنی كلیه كابلهایی كه روی سطح زمین قرار دارند باید پوشانده شوند یا در محفظه‌ای قرار گیرند.

كلیه سوارخها و یا گودیهای موجود در مجموعه كابل باید بعد از اینكه كابل بوسیله مواد مقاوم در برابر آتش نصب گردید، بسته شوند.

در صورتی كه كابل از زیر جاده رد شود، باید در درون لوله‌هایی قرار گرفته و حداقل 80 سانتیمتر زیر سطح زمین دفن شوند.

هادیهای درون اطاقك و بین جعبه ترمینال‌ها و تجهیزات باید در مجراهای پلاستیكی خوابانده شوند. كلید سیم‌كشی‌ها باید علامت‌گذاری شود.

كابل‌های كنترل، هادیها و سیم‌های كنترل باید دارای علامتگذاری باشند. انتهای كابل باید با یك شماره هادی مجزا و شماره كابل، علامتگذاری شود. هادی باید علاوه بر آن با مشخصه‌های ترمینال خود علامتگذاری شود. مدارهای كابل قدرت باید علامتگذاری توان AC داشته باشند.

كابلهای كنترل باید با وسیله جداكننده مناسب از كابلهای قدرت جدا شود.

كابلهایی كه در داخل ساختمان در درجه حرارت بالا نصب می‌گردند باید از مواد عایقی تشكیل شوند كه با نیازهای مربوط به این نوع محیط همخوانی داشته باشد.

خطر آتش باید با انتخاب كابلهایی كه غلافهای مقاوم در برابر آتش دارند و با آرایش مناسب مسیر كابلها، محدود گردد.

عواقب ناشی از آتش باید با آرایش كابل بوسیله جداسازی فیزیكی یا ایجاد فاصله، محدود گردد.

جعبه‌ها و جعبه اتصالات باید به اندازه كافی جا داشته باشد كه هادیها بتوانند به طرز مرتب و قابل اطمینان درون آن اتصال یابند و آرایش جعبه‌ ترمینال‌ها و جایگذاری آنها باید به گونه‌‌ای باشد كه آزمون و تشخیص خطا به سهولت امكان‌پذیر باشد. جعبه كنترل‌ها، جعبه اتصالات و كابلها باید دارای ذخیره باشند تا در صورتی كه تجهیز اضافه‌ای در آینده نصب گردید، حداقل گسترش در آنها موردنیاز باشد.

به منظور افزایش در سطح مقطع، هادیها می‌توانند بصورت مواردی نصب گردند. سطح مقطع هادی به گونه‌ای انتخاب می‌گردد كه نیازی به موازی كردن بیش از دو هادی نباشد.

هادی كابل فشار متوسط و فشار ضعیف باید از رشته سیم‌های مسی انیله شده نرم تشكیل شود.هادی كابل‌های كنترل و حفاظت باید از حداقل 3 رشته مسی تشكیل شوند. مسطح مقطع این رشته‌ها در مورد كابلهای كنترل نباید كمتر از 5/2 میلیمتر مربع و در مورد هادیهای مدار CT و VT نباید كمتر از 6 میلیمتر مربع باشد.

درهادیهای رشته‌ای غیرمتراكم با سطح مقطع دایره (كلاس 2) ،این هادیها از جنس مس خالص، مس انیله‌شده با پوشش فلزی، آلومینیوم خالص، آلیاژ آلومینیوم با پوشش فلزی، آلومینیوم با روكش فلزی یا آلومینیوم دارای روكش و پوشش فلزی ساخته می‌شوند.

سطح مقطع هادیها رشته‌ای آلومینیومی بیش از 10 میلیمتر مربع می‌باشد، اما در كاربردهای خاص سطوح مقطع 4 و 6 میلیمتر مربع نیز می‌تواند استفاده شود. كلیه سیمهای بكاررفته در هادیهای رشته‌ای كلاس 2 دارای سطح مقطع یكسان می‌باشند.

- هادیهای رشته‌ای متراكم با سطح مقطع دایره‌ای و فرم داده شده (كلاس 2)

این نوع هادیها از جنس مس خالص، مس انیله‌شده با پوشش فلزی، آلومینیوم خالص یا آلیاژ آلومینیوم می‌باشند. سطح مقطع هادیهای با سطح مقطع دایره‌ای 16 میلیمتر مربع و در مورد هادیهای با سطح مقطع فرم داده شده 25 میلیمتر مربع و بیش از آن می‌باشد.

نسبت قطر دو سیم با سطح مقطع متفاوت در این هادیها حداكثر 2 می‌باشد. تعداد سیمهای بكاررفته در هر هادی و مقاومت آن در20 درجه سانتیگراد در جداول ارائه شده است.

1-3-2- هادیهای انعطاف‌پذیر (كلاس 5 و 6)

جنس این نوع هادیها مس یا مس انیله ‌شده با پوشش فلزی است. سیمهای بكاررفته در این نوع هادیها دارای سطح مقطع یكسان می‌باشند.

قطر سیمها و مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد و ضریب تصحیح مقاومت هادی برحسب درجه حرارت در جداول ارائه شده است.جدول مشخصات هادیهای رشته‌ای

سطح مقطع نامی هادی
(mm2)

حداقل تعداد سیمهای بكاررفته در هادی

حداكثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد(W/km)

هادی دایره‌ای (غیرمتراكم)

هادی دایره‌ای متراكم

هادی فرم

هادی مسی

هادی آلومینیوم با سیم‌های بدون روكش، با پوشش فلزی یا با روكش فلزی

سیم بدون روكش

سیم‌های با پوشش فلزی

مس

آلومینیوم

مس

آلومینیوم

مس

آلومینیوم

5/0

7

-

-

-

-

-

0/36

7/36

-

75/0

7

-

-

-

-

-

5/24

8/24

-

1

7

-

-

-

-

-

1/18

2/18

-

5/1

7

-

6

-

-

-

1/12

2/12

-

5/2

7

-

6

-

-

-

41/7

56/7

-

4

7

7

6

-

-

-

61/4

7/4

41/7

6

7

7

6

-

-

-

08/3

11/3

61/4

10

7

7

6

-

-

-

83/1

84/1

08/3

16

7

7

6

6

-

-

15/1

16/1

91/1

25

7

7

6

6

6

6

727/0

734/0

20/1

35

7

7

6

6

6

6

524/0

529/0

868/0

50

19

19

6

6

6

6

387/0

391/0

641/0

70

19

19

12

12

12

12

268/0

270/0

443/0

95

19

19

15

15

15

15

193/0

195/0

320/0

120

37

37

18

15

18

15

153/0

154/0

253/0

150

37

37

18

15

18

15

124/0

126/0

206/0

185

37

37

30

30

30

30

0991/0

100/0

164/0

240

61

61

34

30

34

30

0754/0

0762/0

125/0

300

61

61

34

30

34

30

0601/0

0607/0

100/0

400

61

61

53

53

53

53

0470/0

0475/0

0778/0

500

61

61

53

53

53

53

0366/0

0369/0

0605/0

630

91

91

53

53

53

53

0283/0

0284/0

0469/0

800

91

91

53

53

-

-

0221/0

0224/0

0367/0

1000

91

91

53

53

-

-

0176/0

0177/0

0291/0

1200

-

-

-

-

-

-

0151/0

0247/0

1400

-

-

-

-

-

-

0129/0

0212/0

1600

-

-

-

-

-

-

0113/0

0186/0

1800

-

-

-

-

-

-

0101/0

0165/0

2000

-

-

-

-

-

-

0090/0

0149/0

- كدگذاری كابل :

براساس استاندارد بین المللی VDE شماره 0271كابلهای قدرت و كنترل بصورت زیر كد گذاری می‌شوند.

1-8-1- كد كابل‌های با عایق پلاستیكی

A هادی آلومینیومی

Y عایق از نوع پلی وینیل كلراید (PVC) ترموپلاستیك

2Y عایق از نوع پلی‌اتیلن (PE) ترموپلاستیك

2X عایق از نوع پلی‌اتیلن كراس لینك ‌شده (XLPE)

C هادی مسی هم ‌مركز

CW هادی مسی خالص بفرم پیچیده شده

CE هادی مسی هم مركز برای كابل ‌های سه مغزی

S شیلد مسی

SE شیلد مسی برای هر مغزی مجزا از كابل سه مغزی

K غلاف سربی

Y پوشش حفاظتی PVC بین شیلد مسی و یا هادی هم مركز و زره

F زره فولاد گالوانیزه بصورت سیم با مقطع تخت

R زره فولاد گالوانیزه بصورت سیم با مقطع گرد

G نوار فولاد گالوانیزه جلوگیری از پیچش

Y غلاف PVC

2Y غلاف PE

J كابل با مغزی‌های كدگذاری شده سبز / زرد (سبز / رنگ معمولی) (kv 1/6/0)

O كابل بدون مغزی‌های كدگذاری شده سبز / زرد (سبز / رنگ معمولی) (kv 1 / 6/0)- كدگذاری براساس نوع و شكل هادی ‌های كابل :

RE هادی تك‌رشته‌ای مقطع گرد

RM هادی چندرشته‌ای مقطع گرد

SE هادی با رشته دارای مقطع قطاعی شكل

SM هادی كه هر رشته دارای مقطع قطاعی شكل و هر یك شامل چند رشته باشد.

RF هادی چند رشته‌ای مقطع گرد و قابل انعطاف

برای شناسائی كابلها از حروفی استفاده میشود كه روی كابلها نوشته شده است برخی از این حرف طبق

استاندارد المانV.D.E بشرح زیر میباشد:

N كابل با هادی مسی

NR كابل با هادی ألومینیوم

Y علامت عایق پرتو دور میباشد

H علامت ورق متالیزه میباشد

T سیم تحمل كننده در كابل كشی هوایی

R حفاظت فولادی نواری شكل

Y روكش كمربندی پرتو دور

R هادی دایره ای شكل میباشد

E هادی یك رشته و دایرهای میباشد

M هادی چند رشته

S هادی بشكل مثلث

مثال :

روی كابلی نوشته شده Nyyre--0.6/1kv مشخصات آن چیست؟

N هادی از جنس مس

Y روكش هادی از جنس P.V.C

Y روكش كمربندی از جنس P.V.C

R هادی بشكل دایره میباشد.(سطح مقطع كابل)

E هادی یك رشته و مفتولی میباشد.

و حداكثر ولتاژ مجاز بین فاز و نول 600 ولت و حداكثر ولتاژ مجاز بین دو فاز حداكثر 1000ولت میباشد.

شناسائی كابلها:

سایز سیمها و كابلها بر حسب سطح مقطع طبقه بندی شده و طبق جدول زیر است:

0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2.5 - 4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400-500

برای مشخص نمودن یك كابل یا سیم ابتدا تعداد رشته و سپس سطح مقطع سیم از هادیها را ذكر میكنند مانند

كابل 4*2 كه یعنی كابلی كه دو رشته هادی به سطح مقطع 4 دارد .

در كابلها چند رشته و از سایز 16 به بالا سیمهای فاز و نول دارای مقاطع مختلفند در اكثر كابلها سیم نول به

اندازه دو مرتبه از سیم فاز كمتر است اما در كابلهای با سطح مقطع بالا این اختلاف تا سه هم میرسد سایز كابلها با هادی چند رشته به شرح زیر میباشد.

1.5*4 2.5*4 4*4 6*4 10*4 16*4 10+25*3 16+35*3 25+50*3 70+120*3 70+150*3 95+180*3 120+240*3

مثال : كابل 10+25*3 چه كابلی میباشد؟

این كابل سه هادی به سطح مقطع 25 میلیمتر مربع برای فازهای اصلی و یك هادی به سطح مقطع 10 میلیمتر مربع برای نول دارد.

كابل‌های رایج در پست‌های فشار قوی:

با توجه به كدهای ارائه‌شده در فوق از انواع زیر می‌باشند:

- كابلهای كنترل و حفاظت :

این كابلها به منظور انتقال سیگنالهای آنالوگ (بعنوان مثال جریان‌های عبوری از خط و یا سایر تجهیزات و ولتاژ نقاط مختلف پست) و سیگنال‌های دیجیتال (بعنوان مثال باز یا بسته كردن كلیدها و فرمان‌های مربوطه)بكار می‌روند. این سیگنالها با اهداف كنترل و اندازه‌گیری (باز و بسته كردن خط و... اندازه‌گیری جریان، توان، انرژی و...) و حفاظت در نقاط مختلف پست مورد استفاده قرار می‌گیرند.

كابل‌های كنترل معمولاً با سیگنالهایی با ولتاژ و جریان پایین و در نتیجه قدرت كم سر و كار دارند. جهت بالا رفتن دقت عملكرد تجهیزات اندازه‌گیری و كنترل باید میزان اعوجاج و اختلاف بین ورودی و خروجی كابل كنترل حداقل گردد.

كابل NYY-J

كابل با هادی مسی و عایق PVC ترموپلاستیك و غلاف PVC و كد رنگی مغزی‌ها.

این نوع كابل برای كنترل‌، انتقال سیگنالها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد. كاربرد نوع كابل در مكانهایی است كه هیچ حفاظت خاصی در مقابل صدمات مكانیكی ضروری نباشد. همچنین اضافه بارهای گذاری كوچكی را تحمل می‌كنند.

كابل NTRGY – J (تا 7´2.5 یا 4´6) و كابل NYFGY (10´2.5 یا 4´10 به بالا)

كابل با هادی مسی، عایق PVC ترموپلاستیك، زره سیم فولادی گالوانیزه با مقطع گرد، نوار محافظ در مقابل پیچش مغزی‌ها از جنس سیم فولادی گالوانیزه مقطع گرد به همراه غلاف PVC‌ و كد رنگی مغزی‌ها.

این نوع كابل برای كنترل، انتقال سیگنالها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. كاربرد این نوع كابل در مكانهایی است كه حفاظت قوی در مقابل صدمات مكانیكی ضروری می‌باشد. این نوع كابل اضافه ولتاژهای گذرای كوچكی را می‌تواند تحمل ‌نماید. این كابل دارای زره از نوع فولاد گالوانیزه شده می‌باشد.

كابل NYCY

كابل یا هادی مسی و عایق PVC ترمو پلاستیك و هادی هم محور مسی و غلاف PVC

این نوع كابل برای كنترل، انتقال سیگنالها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ بكار می‌رود. كاربرد این نوع كابل در مصارفی است كه اضافه ولتاژهای ولتاژهای گذرا ممكن است به آنها آسیب برسانند. بعنوان مثال در خطوط كه تجهیزات الكترونیكی را بهم متصل می‌نمایند، بكار می‌رود. حفاظت مكانیكی اغلب موردنیاز نیست.

كابل NYY :كابل یا هادی مسی رشته‌ای و عایق PVC ترموپلاستیك و غلاف PVC.

كابل J-Y(ST)Y : این كابلها برای كنترل از راه دور، اندازه‌گیری و ارسال سیگنالها و همچنین ارتباطات تلفنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این كابلها اغلب در مناطق خشك، مرطوب و نصب در فضای باز بكار می‌روند.

- كابلهای فشار متوسط و فشار ضعیف:

این كابلها جهت عبور جریان بار و تغذیه توان مورد استفاده قرار می‌گیرند. به كابلهای با ولتاژ بیش از 1000 ولت كابلهای فشار متوسط و به كابلهای با ولتاژ نامی 1000 ولت یا كمتر كابل فشار ضعیف می‌گویند.

اغلب کابلهای فشار متوسط جهت ولتاژ های 20 کیلو ولت در پستهای فوق توزیع و انتقال مورد استفاده قرار می گیرد . در انواع قدیمی تر و در بعضی پستهای موجود هنوز هم از کابلهای روغنی استفاده می گردد.

آرشیو مطالب
نظر سنجی
رشته ی شما چیست؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه

در صورتی که مایل به دریافت مطالب جدید در ایمیلتان هستید میتوانید با ثبت نام در فرم بالا از مقالات و پروژه های رایگان هر هفته بهرمند شوید. current.mihanblog.com